Έγγραφα

Παρακαλούμε υπογράψτε την Καμπάνια μας στο AVAAZ
Please, consider signing our AVAAZ Campaign

 
ΦΕΚ 4300/2014

ΣΜΠΕ

Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης

Εισήγηση αποδοχής ΠΣΔ Σεισμικής Έρευνας

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισµού για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές «Άρτα – Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος»